Bài chia sẻ: Phe Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:31-39)

Chúa nhật 23/04/2017

Đề tài: Phe Đức Chúa Trời 

Kinh Thánh: Rô-ma 8:31-39

Câu gốc: "Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần." (Rô-ma 8:37)

 

RÔ-MA 8:31-39

31 Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? 

32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? 

33 Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. 

34 Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. 

35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? 

36 Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. (a) 

37 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. 

38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 

39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.

 

A. NHẬP ĐỀ

Kính thưa anh chị em là tôi tớ và dân sự của Đức Chúa Trời,

Con người ngày nay thường có xu hướng lôi kéo lập nhóm, lập phe phái theo sở thích, theo quan điểm, theo phong cách sống, theo cấp bậc xã hội, ... v.v; nhưng theo Kinh Thánh tựu trung lại trong cả thế gian chỉ có hai phe mà thôi.

Thánh Kinh I Giăng 5:19 chép: "Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ."

Như vậy, chỉ có hai phe trong thế gian này: Phe thuộc về Đức Chúa Trời và Phe thuộc về ma quỷ.

Hôm nay, dựa trên nền tảng phân đoạn Kinh Thánh Rô-ma 8:31-39, chúng ta sẽ cùng suy gẫm chung với chủ đề: PHE ĐỨC CHÚA TRỜI với 3 mục chính:

I.   Ai thuộc về phe Đức Chúa Trời?

II.  Người thuộc về phe Đức Chúa Trời sẽ đối diện với điều gì?

III. Kết quả chung cuộc của người thuộc về phe Đức Chúa Trời?

 

 

B. NỘI DUNG 

I.   Ai thuộc về phe Đức Chúa Trời?

(1) Từ vựng "Chúng ta" trong cả phân đoạn này đang nói về những người thuộc về phe Đức Chúa Trời. (Cùng đọc và đánh dấu tất cả những từ vựng "chúng ta" trong phân đoạn Kinh Thánh này). Từ "chúng ta" được lặp lại nhiều lần (10 từ trong 9 câu) với ngụ ý nhấn mạnh đối tượng mà sứ đồ Phao-lô muốn đề cập đến trong phân đoạn Kinh Thánh này. Đây chính là những người thuộc về phe Đức Chúa Trời. 

 • Và trong cả Kinh Thánh, khi chúng ta đọc thấy trước giả dùng đại từ "Chúng ta" hay "Chúng tôi" hay "Anh em" để nói đến những người đang cùng với mình, đó chính là những người thuộc về phe Đức Chúa Trời. 
 • THI THIÊN 100:3 chép: "Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài."

 

(2) Là những người được Đức Chúa Trời chọn lựa

 • Câu 33: "Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy."
 • Những người thuộc về phe Đức Chúa Trời không phải họ tự chọn hay tìm kiếm để gia nhập phe Đức Chúa Trời nhưng do chính Đức Chúa Trời chọn lựa theo ý muốn Ngài và bởi ân điển Ngài ban cho những người đó, trong đó có chúng ta.

 

 • Ê-PHÊ-SÔ 1:4 chép: "trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời,"

 

 • 1 PHI-E-RƠ 2:9-10 chép: "9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; (i) 10 anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót."

 

(3) Những kẻ không thuộc về Chúa được liệt vào hàng ngũ của kẻ ác và thuộc về phe ma quỷ

 • THI THIÊN 5:4: "Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ; Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa."
 • THI THIÊN 9:17: "Kẻ ác sẽ bị xô xuống Âm phủ, Và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy."
 • Tất cả những từ vựng "Kẻ ác" trong Kinh Thánh đề cập đến đều là những kẻ không thuộc phe Đức Chúa Trời.

 

(4) Không phải tất cả những người miệng nói "Lạy Chúa, lạy Chúa", làm các công việc trong nhà thờ đều thuộc về phe Đức Chúa Trời 

 • MA-THI-Ơ 7:21-23: "21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!"
 • Sẽ có nhiều người đang có tên trong danh sách tín hữu ở các Hội Thánh nhưng không phải tất cả họ đều thuộc về phe Đức Chúa Trời nhưng có cả những kẻ thuộc về phe ma quỷ đang trà trộn vào để pha hoại Hội Thánh của Đức Chúa Trời như các tiên tri giả, giáo sư giả, Christ giả, tà giáo... Họ cũng nhân danh Chúa mà làm nhiều công tác mục vụ trong Hội Thánh nhưng với động cơ không đúng đắn theo ý muốn Đức Chúa Trời. Đến ngày cuối cùng họ sẽ bị Chúa chỉ ra.

 

 • Hình ảnh lúa mì và cỏ lùng trong đồng ruộng ký thuật trong Phúc âm Ma-thi-ơ 13; trong ẩn dụ đó,  Chúa Jesus đã bày tỏ về những người thuộc về Đức Chúa Trời và những kẻ thuộc về ma quỷ. Giống như trong Hội Thánh hữu hình ngày nay cũng có cả những người thuộc về phe Đức Chúa Trời (là những tín hữu thật) và cũng có những kẻ thuộc về phe ma quỷ lẫn lộn trong đó (là tín hữu giả, là các tiên tri giả, các giáo sư giả, những người đội lốt chiên...) 

 

 • 1 GIĂNG 2:18-19: "18 Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. 19 Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy."

 

(5) Những người thuộc về phe Đức Chúa Trời thì ít hơn

 • MA-THI-Ơ 7:13-14: "13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít."
 • Những người thuộc về phe Đức Chúa Trời thì số lượng ít hơn kẻ theo phe ma quỷ nhưng đến ngày cuối cùng những người thuộc phe Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng với Ngài trong vinh quang vinh hiển.

 

Nhưng chúng ta biết chắc mình thuộc về Đức Chúa Trời

 • 1 GIĂNG 3:18-19: "18 Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. 19 Bởi đó, chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật, và giục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài."
 • Tuy có sự lẫn lộn giữa hai phe trong Hội Thánh hữu hình ngày nay nhưng chúng ta biết mình thuộc về phe Đức Chúa Trời. Qua kết quả trên đời sống mỗi người mà chúng ta có thể nhận biết ai thuộc về phe Đức Chúa Trời. Những người thuộc về phe Đức Chúa Trời sẽ kết quả Thánh Linh (9 trái Thánh Linh - Galati 5:22) bên trong và bày tỏ điều ấy ra bên ngoài. Còn những kẻ thuộc về phe ma quỷ thì không thể có trái Thánh Linh nhưng sẽ dần dần bày tỏ những việc của xác thịt (Galati 5:20-21); vì cây tốt sẽ sanh trái tốt, còn cây xấu sẽ sanh trái xấu.

 

 • MA-THI-Ơ 7:17-18 chép: "17 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. 18 Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt."

 

 

II.  Người thuộc về phe Đức Chúa Trời sẽ đối diện với điều gì?

7 câu hỏi bày tỏ những điều mà những người thuộc về phe Đức Chúa Trời phải đối diện:

(1) Câu 31a: "Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao?" Câu hỏi này gợi lại cho chúng ta những điều đã được bày tỏ trong câu 28-30 của đoạn Kinh Thánh này. 

 • RÔ-MA 8:28-30: "28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn (z) Ngài đã định. 29 Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; 30 còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển."

 

(2) Câu 31b: "Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?"

 • 1 PHI-E-RƠ 5:8 chép: "Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được."
 • Ma quỷ là kẻ thù chống nghịch lại Đức Chúa Trời và cũng là kẻ thù của chúng ta.

 

(3) Câu 32: "Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?"

 • Những người thuộc về phe Đức Chúa Trời sẽ được hưởng phước hạnh trong Chúa Jesus Christ, không chỉ sự sống đời đời trong đời sau mà cả phước hạnh thịnh vượng trong đời này nữa.

 

 • MÁC 10:29-30 chép: "29 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, 30 mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau."

 

 • PHI-LÍP 4:19 chép: "Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ."

 

 (4) Câu 33: "Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy."

 • KHẢI HUYỀN 12:10 chép: "Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi."
 • Ma quỷ luôn là kẻ kiện cáo chúng ta cho đến ngày cuối cùng của chúng.

 

(5) Câu 34: "Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta."

 • Chúng ta cũng bị ma quỷ kiện cáo, phá hoại, lên án đủ điều nhưng Chúa Jêsus Christ ngự bên hữu Đức Chúa Trời đang cầu nguyện thế cho chúng ta.

 

(6) Câu 35a: "Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ?"

 • GIĂNG 15:19 chép: "Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi."
 • Ma quỷ dùng nhiều cách, nhiều hoàn cảnh khác nhau để phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ. Nó cám dỗ chúng ta phạm tội để làm cho chúng ta cách xa Chúa. Nó cũng dùng những người thuộc về nó để bắt bớ con dân Chúa và Hội Thánh Chúa.

 

(7) Câu 35b: "Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?"

 • Phao-lô sau khi gặp Chúa, ông đã được Chúa kêu gọi bước vào chức vụ rao giảng Phúc âm, ông đã gặp bắt bớ khó khăn rất nhiều trong các hành trình truyền giáo của mình cho đến khi qua đời trong đau đớn, nhưng ông vẫn trung kiên với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình vì ông đã biết chắc mình thuộc về phe Đức Chúa Trời.
 • 2 CÔ-RINH-TÔ 11:23-27: " ...! Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết; năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ."

 

 • Phi-e-rơ cũng vậy, ông phải chịu đau đớn, bị bắt bớ, đối diện với chính quyền... nhưng ông vẫn mạnh mẽ rao giảng Phúc âm cho đến ngày bị hành hình vì cớ Tin lành; Ông đã sẵn sàng chấp nhận tất cả vì ông biết mình thuộc về phe Đức Chúa Trời.
 • Các sứ đồ khác cũng vậy, phải chịu biết bao khó khăn, thử thách, đau đớn, tù đày... Theo truyền thuyết và các sách sử ghi lại, hầu hết các sứ đồ đều bị chết cách đau đớn, bị hành hại thân xác cách dã man vì cớ Tin lành; ngoại trừ sứ đồ Giăng cuối đời bị lưu đày ở đảo Bát-mô (nay là đảo Patino thuộc Hy-lạp). Tại sao họ sẵn sàng chấp nhận gánh chịu như vậy? Vì họ biết chắc họ thuộc về phe Đức Chúa Trời.

  

III. Kết quả chung cuộc của người thuộc về phe Đức Chúa Trời?

Thắng hơn bội phần: Có ý nghĩa là toàn thắng.

 • Câu 37 chép: "Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần." 
 • 1 GIĂNG 5:4-5: "4 vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. 5 Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?"

 

 • 1 GIĂNG 4:4: "Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian."

 

 • Nhờ Cứu Chúa Jêsus Christ là Đấng chúng ta đang tin cậy, là Đấng đang ở trong chúng ta, là Đấng đã chiến thắng, là Đấng lớn hơn hết đã ban cho chúng ta sự đắc thắng đó trong Ngài.

 

Không bao giờ bị phân rẽ khỏi phe của Đức Chúa Trời 

 • Câu 38-39 chép: "38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta."
 • Thật không có bất kỳ điều gì trong cõi vũ trụ bao la này từ hiện tại hôm nay cho đến cả trong tương lai có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Các sứ đồ, các giám mục Hội Thánh đầu tiên và Hội Thánh của Chúa trãi qua các thời đại đã bị bách hại, bắt bớ khốc liệt nhưng vẫn không thể phân rẽ họ khỏi Chúa chúng ta. Đó là một minh chứng.

 

 • GIĂNG 16:33: "Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!"
 • Câu Kinh Thánh trên bày tỏ cho chúng ta biết Cơ đốc nhân không được miễn trừ cho sự hoạn nạn khó khăn khi còn sống trên thế gian này, nhưng hãy vững lòng bền chí tin cậy Chúa đến cuối cùng vì Chúa chúng ta đã chiến thắng rồi.

 

 • GIĂNG 13:1: Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.
 • Đây là một lời hứa vô cùng quan trọng mà chúng ta luôn ghi nhớ, luôn nắm chặt mà chính Chúa Jesus đã hứa cùng chúng ta là những người thuộc về Chúa. Ngài luôn yêu thương chúng ta. Amen!

 

 

C. KẾT LUẬN

Câu chuyện: Hãy cho chúng tôi đứng về phe của Đức Chúa Trời

Câu chuyện xảy ra hơn 150 năm trước, khi cuộc nội chiến Nam - Bắc ở Mỹ đang diễn ra hết sức khốc liệt. Lúc ấy tổng thống Abraham Lincoln, người ủng hộ việc giải phóng nô lệ, đã chủ trì quân liên bang miền Bắc để đối phó với quân liên minh miền Nam, tuy nhiên, ông đã không dễ dàng thu phục được quân miền Nam, mà ngược lại quân miền Bắc còn bị thất bại trầm trọng bởi quân miền Nam.

Lincoln rất đau lòng khi trông thấy các binh sĩ đang chết dần, và ông đã nhận ra sâu sắc rằng cuộc nội chiến này sẽ không thể chấm dứt bởi sức lực của loài người, nên mỗi ngày ông đều cầu nguyện mấy tiếng đồng hồ lên Đức Chúa Trời. Thấy tổng thống cầu nguyện tha thiết, các quan chức thân tín nói với tổng thống rằng họ cũng sẽ cầu nguyện vì quân miền Bắc, cầu xin Đức Chúa Trời đứng về phe của mình. Tuy nhiên, Lincoln đã nghiêm sắc mặt và từ chối lời đề xuất của họ, lại còn tha thiết yêu cầu họ đừng cầu nguyện những lời như vậy.

Các quan chức rất bối rối vì đã tưởng rằng tổng thống sẽ sẵn sàng vui vẻ chấp thuận đề xuất của họ. Nên họ đã hỏi rằng “Vậy ông muốn chúng tôi cầu nguyện như thế nào?” thì Lincoln đã trả lời rằng. Đừng cầu nguyện rằng “Xin Đức Chúa Trời hãy đứng về phe của chúng tôi.” mà hãy cầu nguyện rằng “Hãy cho chúng tôi đứng về phe của Đức Chúa Trời.”

Có vẻ như hai lời cầu nguyện này là giống nhau, nhưng khi suy xét kỹ lưỡng thì có thể biết được sự thật rằng trọng tâm của hai lời cầu nguyện khác nhau hoàn toàn. Trong lời cầu nguyện mà các quan chức đề xuất thì “chúng tôi” trở thành trọng tâm, và muốn kéo Đức Chúa Trời về phía “chúng tôi”, còn trong cầu nguyện của Lincoln thì Đức Chúa Trời trở thành trọng tâm, còn “chúng tôi” quyết đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 

Lincoln giải thích rằng “Bên phía quân miền Nam cũng có rất nhiều binh sĩ tin Đức Chúa Trời, vậy thì họ sẽ cầu xin Đức Chúa Trời cho bên nào được chiến thắng? Nếu Đức Chúa Trời phải ứng đáp lời cầu nguyện tuỳ theo yêu cầu của mỗi người, thì Ngài sẽ phải đứng về phe quân miền Nam, hay phải đứng về phe quân miền Bắc đây?” “Nếu tất thảy mọi người đều cầu xin Đức Chúa Trời đứng về phe của mình thì thế gian này cần phải tồn tại rất nhiều Đức Chúa Trời. Không những vậy, nếu bất cứ điều gì cũng được hoàn thành theo ý muốn của mỗi người, thì chắc chắn sẽ xảy ra rắc rối nào đó. Lời cầu nguyện đúng đắn nhất chính là cầu xin cho chúng ta được đứng về phe của Đức Chúa Trời. Phải cầu nguyện như vậy thì mới không trái ngược với tất thảy mọi sự quan phòng dẫn dắt nhân loại của Đức Chúa Trời, và có thể hoàn thành được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu giải phóng nô lệ là ý muốn của Đức Chúa Trời thì nhất định Ngài sẽ giúp việc ấy được hoàn thành. Nên thay vì cầu xin Đức Chúa Trời đứng về phe của quân miền Bắc, hãy cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta được đứng về phe của Đức Chúa Trời.” Lincoln đã đề nghị các quan chức như vậy.

 

Chúng ta đã biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta cũng đã biết mình sẽ phải đối diện với điều gì khi còn đang sống những ngày trên đất nhưng chúng ta cũng đã biết kết quả chung cuộc là Chúa chúng ta đã toàn thắng và chúng ta cũng đã được toàn thắng trong Ngài. Vì vậy, khi biết chắc mình thuộc về phe Đức Chúa Trời, hãy luôn đứng về phe Đức Chúa Trời và trông cậy hoàn toàn vào Cứu Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ - Đấng đã chiến thắng thế gian. Amen!

 

Muốn thật hết lòng!

MS Nha

 

 


Nguồn: hovulynha.com

Các tin khác