Bài chia sẻ: Tin Cậy Duy Đức Chúa Trời

CN 21/08/2016

Đề tài: Tin cậy duy Đức Chúa Trời

Kinh Thánh: I Các Vua 18 (Câu chuyện tiên tri Ê-li đối cùng các tiên tri Ba-anh trước dân Y-sơ-ra-ên )

Câu gốc: "Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." (LU-CA 4:8)

 

 

DẪN NHẬP

Trân trọng kính chào toàn thể quý tôi tớ Chúa và dân sự Chúa,
Hội Thánh ngày hôm nay đang đi vào con đường quá độ trong nhiều phương diện: Có Hội Thánh phát triển mạnh mẽ, có Hội Thánh trì trệ - ì ạch, có Hội Thánh thì quá hình thức, có Hội Thánh thì thiêng liêng quá mấu, có Hội Thánh thì duy vật chất, có Hội Thánh thì duy phép lạ, có Hội Thánh thì duy lễ nghi, có Hội Thánh thì duy ca ngợi, có Hội Thánh thì duy đủ thứ, có nhiều Hội Thánh đi dần vào sự sai sai lệch theo Thánh Kinh và dẫn đến tà giáo... . Nhưng Hội Thánh đúng đắn là Hội Thánh duy Đức Chúa Trời, có nghĩa là Hội Thánh chỉ tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời là Đấng đã thiết lập Hội Thánh Ngài trên nền tảng Chúa Jesus và sự vận hành của Đức Thánh Linh.

Hôm nay, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh (I Các Vua 18) những Kinh Thánh khác để cùng giải bày rõ hơn qua đề tài: Tin cậy duy Đức Chúa Trời.

 

NỘI DUNG
1.Thế nào là tin cậy duy Đức Chúa Trời?
1.1/ Giải thích cụm từ "tin cậy duy Đức Chúa Trời"

- "Tin cậy" theo từ điển Tiếng Việt có nghĩa là tin tưởng đến mức hoàn toàn trông cậy vào hay nương dựa vào.
- "Tin cậy duy Đức Chúa Trời" có nghĩa là tin tưởng hoàn toàn và trông cậy hoàn toàn vào chỉ một mình Đức Chúa Trời.

 

1.2/ Câu chuyện về dân Y-sơ-ra-ên đã không tin cậy duy Đức Chúa Trời trong I Các Vua 18
- Trong thời kỳ Ê-li làm tiên tri của Đức Chúa Trời, A-háp làm vua cai trị Y-sơ-ra-ên và A-háp đã làm nhiều điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiền bối mình. Ông đã cưới một con gái dân ngoại là Giê-sa-bên làm vợ, thờ lạy và hầu việc thần của dân ngoại là Ba-anh, xây dựng hình tượng Át-tạt-tê, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên (I Các vua 16:29-33). Và Đức Chúa Trời đã khiến hạn hán xảy ra nhiều năm tại đây làm cho thiếu nước và đói kém.
- (Ba-anh là thần của dân ngoại, theo họ Ba-anh là một thần sinh sản mà người ta tin là sẽ ban mưa và nhiều hoa lợi. Nhiều người thờ Ba-anh để cầu xin ân phước cho mùa màng và thú vật, những người thờ Ba-anh tham gia vào những cuộc trác táng nhục dục với bọn mãi dâm trong miếu thờ. Họ cũng có thói lệ rạch da thịt cho đến khi chảy máu.)

 

- Đức Chúa Trời đã phán dạy Ê-li ra khỏi xứ này, đến khe Kê-rít và trú ngụ tại đó, Ngài đã dùng chim quạ đem bánh và thịt cho Ê-li để nuôi người. Sau đó, Đức Chúa Trời sai Ê-li đi đến Sa-rép-ta, thành thuộc về Si-đôn. Chúa đã làm phép lạ để người goá bụa đang sắp chết đói nuôi Ê-li đến nỗi bột chẳng hết trong vò và dầu không thiếu trong bình cho mẹ con người goá bụa Sa-rép-ta này. Chúa cũng đã làm phép lạ qua Ê-li để khiến đứa con trai của người đàn bà này đã chết được sống lại. Và bà ta đã nhìn biết Ê-li thật sự là tiên tri của Đức Chúa Trời (I Các Vua 17)

 

- Sang đoạn 18, trong năm thứ 3 trong cơn hạn hán, Đức Chúa Trời sai Ê-li đến gặp A-háp để bày tỏ chính Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Tại thời điểm này, Giê-sa-bên vợ A-háp đã quyến dụ vua cùng dân sự tin theo thần ngoại bang là Ba-anh và Át-tạt-tê. Bà đã giết rất nhiều tiên tri của Đức Chúa Trời và lập nhiều tiên tri cho Ba-anh và Át-tạt-tê, Ê-li là tiên tri đang bị truy nã trong lúc bấy giờ. Dầu vậy, Đức Chúa Trời cũng đã sử dụng Áp-đia (một quan gia-tể, quản gia) của A-háp là người kính sợ Đức Chúa Trời đem giấu 100 tiên tri của Đức Chúa Trời trong hai hang đá, dùng bánh và nước mà nuôi họ. Ê-li đã gặp Áp-đia và bảo người trình báo cho vua A-háp biết về sự có mặt của Ê-li tại đây nhưng Áp-đia đã hoảng sợ vì như vậy thì ông sẽ chết hoặc Ê-li sẽ phải chết vì Ê-li là đối tượng đang bị Giê-sa-bên truy nã. Nhưng Ê-li đã giải thích và trấn an Áp-đia để ông thông báo về việc gặp nhau đối đầu giữa vua A-háp và tiên tri Ê-li.

 

- "Vừa khi A-háp thấy Ê-li thì nói rằng: Có phải ngươi, là kẻ làm rối loạn Y-sơ-ra-ên chăng?" Ê-li đáp rằng: Chẳng phải tôi làm rối loạn Y-sơ-ra-ên đâu; bèn là vua và nhà cha vua,bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va, và đã tin theo thần Ba-anh. Vậy bây giờ vua hãy sai người đi nhóm cả Y-sơ-ra-ên, với bốn trăm năm mươi tiên tri của Ba-anh, và bốn trăm tiên tri của Át-tạt-tê, ăn tại bàn Giê-sa-bên, khiến họ đến cùng tôi trên núi Cạt-mên." (1 CÁC VUA 18:17-19)

 

- Vậy cuộc đối đầu giữa tiên tri Ê-li với các tiên tri của Ba-anh và Át-tạt-tê tại trên núi Cạt-mên trong sự chứng kiến của dân sự Y-sơ-ra-ên. Đây là đỉnh điểm của câu chuyện. Đoạn Ê-li đến trước mặt dân sự mà nói rằng: Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời. Bấy giờ, Ê-li nói với dân sự rằng: Trong vòng những tiên tri của Đức Giê-hô-va, chỉ một mình ta còn lại; còn các tiên tri Ba-anh số là bốn trăm năm mươi người. Vậy, hãy cho chúng ta hai con bò đực; họ phải chọn một con cho mình, sả ra từng miếng, sắp để trên củi, nhưng chớ châm lửa. Còn ta, ta sẽ làm con bò kia, để nó trên củi, nhưng không châm lửa. Đoạn, hãy kêu cầu danh của thần các ngươi, còn ta, ta sẽ kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va. Thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời. Cả dân sự đều đáp rằng: Lời nói rất phải. (1 CÁC VUA 18:21-24)

 

- Kết quả: Của lễ thiêu của các tiên tri Ba-anh đã kêu cầu suốt ngày nhưng không có bóng dáng nào về sự hiện hữu thần của họ. Còn của lễ thiêu của tiên tri Ê-li, sau khi tiên tri Ê-li cầu nguyện, lửa của Đức Giê-hô-va giáng xuống thiêu đốt của lễ thiêu, củi đá, bụi, và rút nước trong mương. Chúa đã bày tỏ cho dân sự Ngài biết chính Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Các tiên tri của Ba-anh đã bị giết hết. Câu chuyện còn kéo dài nữa nhưng chúng ta chỉ học đến đây.

 

 

1.3/ Cần phải tin cậy duy Đức Chúa Trời
- Câu Kinh Thánh đỉnh điểm sự kêu gọi của tiên tri Ê-li cho dân sự Y-sơ-ra-ên và cho cả chúng ta là con dân Chúa ngày nay là: "Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn." (I Các vua 18:21)
- Đây cũng là câu hỏi dành cho mỗi một chúng ta hôm nay: "Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào?"

 

* Đức Chúa Trời là Đấng kỵ tà và Đức Chúa Trời có một không hai
- Trong 10 điều răn mà Đức Chúa Trời đã phán dặn dân sự Chúa có bày tỏ Ngài Đáng kỵ tà trong điều răn thứ 2: "Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta." (XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 20:4-6).

 

- Đức Chúa Trời ghét những người hai lòng, thờ hình tượng, thông dâm cùng tà thần... Đó là điều mà Đức Chúa Trời gớm ghiết. Ngài muốn dân sự Chúa chỉ thờ phượng và hầu việc một mình Chúa mà thôi như trong PHỤC-TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 6:4-5 chép: "Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi."

 

- Ngày nay, nhiều con dân Chúa vẫn còn trong tình trạng hai lòng, vừa thờ phượng Đức Chúa Trời mà cũng theo cả đời này. Đó là những người không có lòng trọn thành với Chúa. Nhiều người cho rằng mình chỉ theo duy nhất đạo Tin lành thôi mà nhưng trong cuộc đời quý vị đã bao giờ đặt để điều gì hơn sự tin cậy nơi Chúa không? Xem điều gì hơn Chúa không? Cần điều gì hơn Chúa không? Có hình tượng, thần tượng, nào trong tâm trí quý vị không? Có thể quý vị không tạc tượng hay treo ảnh thờ nhưng tâm trí quý vị xem một con người nào đó hơn Chúa, một điều gì đó hơn Chúa là quý vị đang tôn thờ thần tượng.

 

- Có nhiều người vì tiền bạc, vật chất đời này mà bất chấp tất cả, có người vì danh vọng cá nhân mà bất chấp tất cả, có người vì quyền lực mà bất chấp tất cả. Những người đó đã bị dính bẫy mà ma quỷ đã giăng, ma quỷ đã giăng bẫy chính Chúa Jesus thì cũng sẽ giăng bẫy chúng ta. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối (Mác 14:38).

 

- Ngày nay, có cái gọi là đại đồng tôn giáo, họ bắt tay chấp nhận tất cả các tôn giáo, chấp nhận tất cả các hình thức thờ phụng. Cả những giáo hội chấp nhận việc hoà nhập tôn giáo, hoà nhập văn hoá, hoà nhập tập tục ... Dù họ mang danh là Hội Thánh nhưng đã dần đi sai trật lời Đức Chúa Trời đã phán dạy trong Kinh Thánh. Và thật Đức Chúa Trời không hài lòng với những người, những nhóm người, những giáo hội như vậy đâu vì đã không có thái độ dứt khoát trong niềm tin dựa trên sự răn dạy của Đức Chúa Trời. Họ đã đi giẹo hai bên.

 

 

- Trong điều răn thứ nhất và thứ hai, lời Chúa đã bày tỏ ràng XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 20:3-5 chép: "Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó;"

- Chúa Jesus cũng dạy rằng: "Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia,hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa." (MA-THI-Ơ 6:24). Vì thế, chúng ta không thể nào vừa tin cậy Đức Chúa Trời mà còn đi trong đường lối riêng theo đời này nữa.

 

- Câu chuyện trên cho chúng ta thấy: Dân Y-sơ-ra-ên là dân sự của Đức Chúa Trời mà họ bị quyến dụ bởi Giê-sa-bên mà thờ thần khác, họ không xác định rõ ràng trong niềm tin, họ đã không tin cậy duy Đức Chúa Trời. Có thể họ biện luận rằng: Họ bị bắt buộc vì dưới quyền của vua A-háp và Giê-sa-bên nhưng điều họ làm đã là sai trật vì trong dân sự vẫn còn Áp-đia người rất kính sợ Đức Chúa Trời, còn nhiều tiên tri của Đức Chúa Trời dù đối diện với cái chết họ vẫn không chối danh Chúa, họ vẫn tin cậy duy Đức Chúa Trời của mình.

 

- Có thể ngày hôm nay một số tín hữu trong các Hội Thánh cho rằng vì hoàn cảnh nên tôi mới không thể tin cậy duy Đức Chúa Trời; Vì các bậc lãnh đạo bắt tôi phải đi sai đường, tôi không thể làm khác được. Họ vẫn tiếp tục ở trong một con đường sai trật, một giáo hội sai trật, một tôn giáo sai trật, một tà giáo sai trật ... mà đối nghịch cùng Đức Chúa Trời mình. Đó là điều mà Đức Chúa Trời không hài lòng. Dân Y-sơ-ra-ên đã không rõ ràng trong quan điểm của mình khi tiên tri Ê-li hỏi: "Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn." Họ đã yên lặng, không đáp một lời.


- Chúa muốn chúng ta có thái độ dứt khoát trong niềm tin. Phải tin cậy duy Đức Chúa Trời. Tôi thường hay chia sẻ quan điểm của mình về Đức Chúa Trời cho các lớp học là: Đức Chúa Trời là Đấng độc nhất và độc quyền của dân sự Chúa; theo cách nhìn của con người thì Ngài cũng là Đấng độc tài và độc đoán vì ý quyết đoán của Chúa không có thế lực nào có thể thay đổi, quyền quyết định của Ngài là tối cao và không ai có thển giành sự vinh hiển của Chúa. Ngài không muốn dân sự Chúa tôn thờ bất kỳ điều gì, vật gì, thần hay hình tượng nào ngoài Chúa.

 

Tóm lại, Chúa muốn chúng ta phải tin cậy duy Đức Chúa Trời và chúng ta cũng cần có thái độ và tấm lòng tin cậy duy Đức Chúa Trời. Có nghĩa là khi đã tin Chúa, đã là con dân Chúa thì trong niềm tin chúng ta cần phải tin tưởng hoàn toàn và trông cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời chúng ta mà thôi.

 


2. Phước hạnh khi tin cậy duy Đức Chúa Trời?
- PHỤC-TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 28:13-14 chép: "Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp."

 

- Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Chúa, là cho cả chúng ta là con cái Chúa ngày nay: Khi chúng ta tin cậy duy Đức Chúa Trời nghĩa là chúng ta sẽ nghe theo, gìn giữ và làm theo điều Chúa khuyên dạy, "Không xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi hầu việc các thần khác" thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta:
* Đặt ở đằng đầu, chứ chẳng phải đằng đuôi
* Ở trên cao luôn luôn, chứ chẳng hề ở dưới thấp

 

- Ngày nay, có nhiều người tin theo Chúa mà còn nhìn trái nhìn phải, rất dễ sa vào chước cám dỗ mà làm chậm trễ mục đến mục tiêu. Một người tin theo Chúa sẽ như một vận động viên bước vào đường đua, có thể đường đua ngắn, có thể đường đua dài nhưng khi bắt đầu vào đường đua thì vận động viên cần phải suy nghĩ đến, nhắm đến mục đích của mình để đạt được thì người đó mới xứng đáng là một vận động viên chân chính. Như Phao-lô đã viết trong PHI-LÍP 3:14 rằng: "nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ." Phao-lô đã nói rằng: Ông đã phải quên đi những sự đã qua, để cố gắng hết sức (bươn) theo sự ở đằng trước, nhắm đến mục đích mà chạy, hầu cho giựt giải về sự kêu gọi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đó thực hiện trọn mục vụ được Chúa giao phó và làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Ông đã không nhìn bên hữu hay bên tả nữa nhưng nhắm đến mục đích.


- Những người vừa đi vừa cởi ngựa xem hoa thì không thể giựt giải được, có thể bỏ cuộc giữa chừng vì hoa ong bướm lượn lờ xung quanh. Điều này cũng có thể áp dụng vào công việc làm của chúng ta: Nếu chúng ta có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, hướng đến mục tiêu và nỗ lực để làm điều đó thì chúng ta sẽ sớm đến thành công. Một người tin theo Chúa cũng vậy, hãy hết lòng tin cậy duy Đức Chúa Trời trong mọi sự để đạt đến mục đích mà Chúa đã đặt để trên mỗi đời sống của chúng ta đó là làm vinh hiển Chúa trong mọi sự và hầu việc Ngài trong suốt cả quãng đời còn lại của chúng ta.

 

- Hầu hết các vua của Y-sơ-ra-ên, những vị vua nào tin cậy duy Đức Chúa Trời thì triều đại của họ được thạnh vượng, dân sự được phước hạnh; còn ngược lại, vị vua nào không kính sợ Đức Chúa Trời, thờ thêm thần tượng giữa dân sự, chắc chắn đã bị đoán phạt và dân sự ở trong đau khổ.

 

- 2 SỬ KÝ 16:9 chép: "Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài." Những người tin cậy duy Đức Chúa Trời là những người có lòng trọn thành với Chúa, tin cậy Chúa trong mọi sự; Người đó sẽ được Chúa chăm xem, giúp sức cho để đạt được kết quả trong công việc mình.

 


KẾT LUẬN:
- Kính thưa quý vị, người tin cậy duy Đức Chúa Trời sẽ là người không mệt mõi, nặng lòng, lo lắng, mất hy vọng, không mục đích, chán nãn, cay đắng; vì Chúa Jesus đã gánh thay tất cả những điều đó trên thập tự giá; Ngài ban cho người tin cậy Chúa mọi phước hạnh vô biên trong Chúa Jesus Christ như RÔ-MA 8:31-32 chép: "Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?"


- Qua câu chuyện trong I Các Vua 18 cho chúng ta thấy lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Chúa, Ngài đã bày tỏ cho họ biết Ngài chính là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, dùng tiên tri Ê-li để kêu gọi họ trở lại thờ phượng duy Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, Chúa cũng yêu thương chúng ta, lấy lòng nhơn từ của Ngài đối cùng chúng ta, dùng lời của Ngài để nhắc nhắc nhỡ, kêu gọi chúng ta hết lòng tin cậy duy Đức Chúa Trời và thờ phượng một mình Ngài mà thôi.


- Vì vậy, là con dân Chúa, chúng ta hãy hết lòng tin cậy duy Đức Chúa Trời, không xây qua bên hữu hay bên tả mà phạm tội cùng Chúa. Phải bày tỏ tấm lòng với thái độ tin cậy của chúng ta cách rõ ràng với Chúa, chắc chắc phước hạnh sẽ theo đuổi cuộc đời của chúng ta trong đời này và phần thưởng trên trời cũng dành sẵn cho chúng ta trong đời sau nữa.


- Lời kêu gọi của Kinh Thánh KHẢI HUYỀN 18:4 chép: "Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng;"

 

Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước cho anh chị em là những người có lòng tin cậy duy Đức Chúa Trời!
Muốn thật hết lòng! Amen!
MS Nha


Nguồn: Blog hovulynha

Các tin khác