Bài chia sẻ: Xác Chứng Sự Phục Sinh của Chúa Jêsus

 

Đề tài: XÁC CHỨNG SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA JESUS

 

Câu gốc: “Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán.“ (MA-THI-Ơ 28:6)

 

Kính thưa quý vị tín hữu,

Ngày nay, với nhiều thông tin truyền thông đa chiều đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau về cuộc đời Chúa Jêsus. 

 

Nhiều người chống lại niềm tin vào Thánh kinh và đưa ra giả thuyết rằng: Chúa Jesus thoát khỏi bị hành hình ở Jerusalem bằng cách để người anh em Isukiri chịu chết thay mình trên thập tự và trốn sang Nhật Bản sống đến hơn 100 tuổi. Ngài là một người chồng, người cha, và một người nông dân trồng lúa ở làng Shingo, nơi có một ngôi đền mang tên Chúa Jesus. 

 

Và Theo thuyết của đạo Hồi Ahmadi Muslim vào những năm 1800, Chúa Jesus không hề bị hành hình mà Ngài đến Ấn Độ sống và qua đời tại vùng Kashmir. Đây là nơi đền thờ Rozabal được xây dựng.

 

Có thông tin khác cho rằng: Chúa Jêsus chỉ bị bất tỉnh khi bị treo trên thập tự giá vì bị nắng nóng giữa trưa và sau khi đặt vào hầm mộ thì hơi đất khiến Chúa Jêsus tỉnh lại.

 

Cũng có thông tin cho rằng: Chúa Jêsus đã trốn sang Ấn độ khi biết tin sắp bị bắt hành hình, nên có một môn đồ khác thế chỗ để chịu hành hình và bị chôn trong mộ nhưng sau đó Chúa Jêsus quay về Paletin nên các môn đồ Ngài trộm giấu xác người bị hành hình và tung tin là Chúa Jêsus đã sống lại...v.v...

 

Đó là những thông tin sai sự thật, xuyên tạc nhằm bêu xấu Cơ đốc giáo và chống lại Kinh Thánh.

Thế nhưng, cũng có rất nhiều người đọc và tin như vậy. Những người không tin kính và kinh nghiệm Chúa cũng sẽ bị lung lay niềm tin về sự chết và sống lại của Chúa Jêsus.

Nhưng nếu là những Cơ đốc nhân thật là những người tin kính Chúa, chúng ta tin hoàn toàn vào sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus theo như Kinh Thánh đã ký thuật lại. 

 

Hôm nay, nhân dịp Cơ đốc giáo nói chung kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Jêsus, chúng ta cùng học về Sự Phục Sinh (sự sống lại) của Chúa Jêsus được xác thực cách rõ ràng để củng cố thêm niềm tin mà chúng ta đã có nơi lời Chúa.

 

 

Sự phục sinh của Chúa Jêsus đã được xác chứng qua các dữ kiện sau:

 

I- Sự phục sinh của Chúa Jêsus được công bố trước

(1) Qua lời tiên tri:

 

Trong thư gửi cho tín hữu ở Cô-rinh-tô, Phao-lô đã viết: “3 Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; 4 Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh;” (1 CÔ-RINH-TÔ 15:3-4)

 

“Theo lời Kinh Thánh” mà Phao-lô đề cập lúc bấy giờ là những lời tiên báo trong Cựu ước. 

 

Có những hình bóng trong thời Cựu ước bày tỏ về Chúa Jêsus sống lại như hình ảnh về Giô-na bị nuốt trong bụng cá ba ngày ba đêm (Giô-na 1:17) mà Chúa Jêsus đã nhắc lại trong MA-THI-Ơ 12:40 rằng: “Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.”

 

Và lời thơ vịnh mà Chúa đã cảm động Đa-vít bày tỏ trong Thi Thiên 16:8-11 mà bài giảng của Phi-e-rơ trong Công vụ các sứ đồ 2:25-28 đã nhắc đến rằng: “25 Bởi chưng vua Đa-vít có nói về Người rằng: Tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, Vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. 26 Bởi cớ đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, Và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy; 27 Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi Âm phủ, (t) Và chẳng cho Đấng Thánh của Ngài hư nát đâu. 28 Chúa đã cho tôi biết đường sự sống; Cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài.”

 

Điều này bày tỏ trước về sự sống lại của Đấng Thánh của Đức Chúa Trời là Cứu Chúa Jêsus Christ.

 

 

(2) Qua chính Chúa Jêsus công bố:

Chính Chúa Jêsus đã nhiều lần bày tỏ trước cho các môn đồ của Ngài lúc bấy giờ về sự phục sinh của Ngài qua nhiều chỗ trong các sách Phúc âm đã ký thuật lại:

 

MA-THI-Ơ 17:22-23 chép: “22 Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. 23 Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm.”

 

Khi người Giuđa đòi Chúa làm điu lạ, Chúa bo họ phá Đn thờ đi trong ba ngày, Ngài sẽ dựng lại. Đó là Chúa tiên báo sự Chết và sự Sng lại ca Ngài.

GIĂNG 2:18-22 chép: "18 Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? 19 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại! (q) 20 Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày! 21 Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. 22 Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh thánh và lời Đức Chúa Jêsus đã phán.”

 

Trên đường lên thành Giêrusalem, Chúa báo trước cho các sứ đồ rằng Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, chịu đóng đinh trên Thập tự giá và sẽ sống lại theo như các sách Phúc âm ký thuật:(Ma-thi-ơ 20:17-19; Mác 10:32-34; Luca 18:31-34)

 

MA-THI-Ơ 20:17-19 chép: "17 Trong khi Đức Chúa Jêsus đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đem riêng theo mười hai môn đồ, dọc đường, phán cùng họ rằng: 18 Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và Con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. 19 Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”

 

MÁC 10:32-34 chép: “32 Đức Chúa Jêsus và môn đồ đương đi đường lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài thì đi trước; các môn đồ thất kinh, và những người đi theo đều sợ hãi. Ngài lại đem mười hai sứ đồ đi cùng mình ra mà phán về những việc phải xảy đến cho mình, rằng: 33 Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo; họ sẽ định Ngài phải bị tử hình, và giao Ngài cho dân ngoại. 34 Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi; sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại.”

 

LU-CA 18:31-33 chép: “31 Kế đó, Đức Chúa Jêsus đem mười hai sứ đồ riêng ra mà phán rằng: Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về Con người sẽ ứng nghiệm. 32 Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại; họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài, 33 sau khi đánh đòn rồi, thì giết Ngài đi; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”

 

Vậy, không những lời tiên báo từ hàng ngàn năm trước mà thôi, nhưng chính Chúa Jêsus cũng công bố trước về sự phục sinh của Ngài.

 

Chúng ta có nghe về những người chết sống lại đó là may mắn có thêm những ngày sống trên đất, nói theo Thánh kinh thì được gia thêm số ngày sống mà thôi (Tham khảo thêm: Châm ngôn 9:11; 10:27; Công vụ 17:26...) nhưng họ không biết trước ngày chết hay sống lại khi nào nhưng Chúa Jêsus biết trước mọi điều sẽ xảy ra với mình sau khi chịu thương khó.

 

 

II- Sự phục sinh của Chúa Jêsus được xác chứng qua rất nhiều nhân chứng lúc đương thời mà Kinh Thánh ký thuật lại cách rõ ràng và chính xác

 

Có 6 đối tượng (chứng nhân) xác thực sự sống lại của Chúa Jêsus mà Kinh Thánh đã đề cập đến: 

 

(1) Các người đàn bà đến thăm mộ Chúa

 • Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ là ngày Chúa nhật ngày nay, Ma-ri Ma-đơ-len & Ma-ri mẹ Gia-cơ và các người đàn bà khác (Luca 24:10) đến thăm mộ đã phát hiện thấy hòn đá chắn cửa mộ đã lăn ra khỏi. Họ sợ hãi nhưng họ đã được thiên sứ thông báo về sự sống lại của Chúa Jêsus, sau đó họ đã gặp Ngài bên ngoài cửa mộ. Sự kiện này đã được cả bốn sách Phúc âm ký thuật lại rõ ràng.
 • Tham khảo: Ma-thi-ơ 28; Mác 16:1-10; Luca 24:1-12; Giăng 20:1-10.

 

 • Sự hiện diện của những người phụ nữ này trong tư cách là các nhân chứng đầu tiên khám phá ngôi mộ trống, chứng kiến Chúa Jêsus sống lại.

 

(2) Các lính canh mộ

 • Bấy giờ, họ sợ các môn đồ đến lấy trộm xác Chúa Jêsus nên sai các quân lính đến canh ở cửa mộ trong những ngày đó. Họ đã chứng kiến toàn cảnh sự xuất hiện của Thiên sứ và sự sống lại của Chúa Jêsus. 
 • Tham khảo: Ma-thi-ơ 28:4, 11-15; 27:62-66.

 

(3) Hai môn đồ trên đường đến làng Em-ma-út

 • Chúa Jêsus đã sống lại và hiện ra nói chuyện, chia sẻ Kinh Thánh cho hai môn đồ đang trên đường đi đến làng Em-ma-út ngay trong chính ngày mà Chúa đã sống lại.
 • Tham khảo: Mác 16:12-13 Luca 24:13-32

 

(4) Mười sứ đồ đang nhóm nhau lại (không có Thô-ma) ngay trong ngày đó

 • Cũng trong chiều hôm đó, khi các sứ đồ đang sợ dân Giu-đa truy tìm nên cùng ở với nhau và đóng cửa lại, Chúa Jêsus đã đến chính giữa họ mà phán rằng: “Bình an cho các ngươi”. Lúc bấy giờ không có mặt Thô-ma. 
 • Tham khảo: Giăng 20:19-25

 

(5) Mười một sứ đồ đang nhóm lại (có Thô-ma) sau 8 ngày

 • Cách 8 ngày sau, khi các môn đồ cũng đang nhóm lại và cửa đang đóng kín, Chúa Jêsus đã đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: “Bình an cho các ngươi”. Lần này, có sự hiện diện của Thô-ma.
 • Tham khảo: Luca 24:36-49; Mác 16:14; Giăng 20:26-31.

 

 • Sau đó, Chúa Jêsus cũng đã hiện ra với các môn đồ nơi gần biển Ti-bê-ri-át và đã kêu gọi Phi-e-rơ tiếp tục chức vụ hầu việc Chúa. Đây là lần thứ ba Chúa Jêsus hiện ra cùng môn đồ Ngài. Được ký thuật lại trong: Giăng 21:1-24.

 

(6) Với hơn 500 người chứng kiến sự hiện diện và thăng thiên của Ngài tại gần làng Bê-tha-ni

 • Sau khi sống lại và hiện ra nhiều lần cùng các môn đồ trong 40 ngày, phán bảo với họ về nước Đức Chúa Trời. Kế đó, Ngài đưa các môn đồ đến nơi xung quanh làng Bê-tha-ni, chúc phước cho họ và thăng thiên trước sự chứng kiến của hơn 500 người xem thấy.
 • Tham khảo: Luca 24:50-53; Công vụ 1:1-11; 1 Cô-rinh-tô 15:6)

 

 

III- Sự phục sinh của Chúa Jêsus được xác thực qua thực tế lịch sử địa lý 

 • Ngôi mộ trống tại Do Thái: Là chứng cớ lịch sử hiện hữu cho biết Chúa Jêsus đã chết, Ngài đã đã được tẩm liệm theo nghi thức người Do Thái, sau đó đặt trong hầm mộ của dòng họ nhà Giô-sép (người ở A-ri-ma-thê), cửa ngôi mộ được chắn lại bởi tấm đá lớn. (Ma-thi-ơ 27:57-61; Mác 15:42-47; Luca 23:50-55; Giăng 19:38-42).
 • Nhưng đến sáng sớm ngày thứ 3 sau khi Ngài được đặt vào hầm mộ, các thiên sứ đã lăn hòn đá đó ra khi Chúa Jêsus thật đã sống lại. Ngôi mộ trống đó vẫn còn tồn tại đến ngày nay, và trở nên một di tích lịch sử tại Do Thái. Nhiều người đã đến nơi đây viếng thăm trong các cuộhc hành hương và tham quan du lịch;  là một phần minh chứng cho sống lại của Chúa Jêsus.
 • Ngôi mộ hiện đang nằm bên trong nhà thờ Mộ Thánh ở Jerusalem, Israen. 

 

IV- Sự phục sinh của Chúa Jêsus được xác thực qua chính mỗi chúng ta là môn đồ thật của Ngài

 • Các chứng cớ xác thực trên là các chứng cớ ngoại tại, nhưng chứng cớ nội tại (yếu tố bên trong) chúng ta mới là quan trọng hơn hết. 

 

 • Đó chính là sự đổi mới trong chính mỗi con người chúng ta khi tin nhận Chúa Jêsus, ở trong Chúa, khi gặp gỡ Chúa cách thật sự. 
 • 2 CÔ-RINH-TÔ 5:17 chép: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”

 

 • Chúng ta kinh nghiệm được sự bình an thật trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta khi đối diện với nghịch cảnh nhưng có Chúa ở cùng theo lời Chúa Jêsus đã hứa trong GIĂNG 14:27 chép: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”

 

 • Và chúng ta có lòng tin cậy vào sự cứu chuộc của Chúa Jêsus, sự trông cậy chắc chắn về sự sống lại với Chúa và hưởng cơ nghiệp đời đời trong Vương quốc Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta vì Chúa Jêsus là nguồn của sự sống (GIĂNG 1:4 chép: “Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.”). Và các lời hứa thành tín của Ngài dành cho chúng ta trong Kinh Thánh:

 

 • GIĂNG 3:15-16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

 

 • GIĂNG 11:25: “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.”

 

 • RÔ-MA 6:8-9 chép: “8 Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài, 9 bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài.”

 

 • CÔ-LÔ-SE 3:4 chép: “Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.”

 

 • 1 GIĂNG 2:25 chép: “Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.”

 

 • 1 CÔ-RINH-TÔ 15:22-23 chép: “22 Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 23 nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại.”

 

 • 1 TÊ-SA-LÔ-NI-CA 4:16-17 chép: “16 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. 17 Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.’

 

 • Trong Kinh Thánh có cả hàng ngàn câu bày sự sống và sự sống lại của Chúa Jêsus và sự sống lại của chúng ta trong Đấng Christ, tôi không thể liệt kê hết được cho quý vị tại đây. Nhưng đây là là sự bày tỏ chân thật, là lời hứa thành tín mà Chúa đã dành cho chúng ta trong Chúa Jêsus Christ - Cứu Chúa của chúng ta.

 

 • Theo tờ Facts & Trends (Thực tế & Xu hướng) đã tổng hợp một số dữ liệu về bức tranh Cơ Đốc giáo toàn cầu năm 2019. Những số liệu này được trích dẫn từ nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Cơ Đốc giáo toàn cầu tại Chủng viện Thần học Gordon-Conwell công bố. Trên phạm vi toàn cầu, Cơ Đốc giáo đang tăng trưởng với tốc độ 1,27% và hiện nay có khoảng 2,5 tỷ người trên toàn thế giới xưng mình là người Cơ Đốc. Trong khi đó, dân số thế giới hiện nay là 7,7 tỷ người với tốc độ tăng trưởng 1,2%. Như vậy, Cơ Đốc giáo hiện đang tăng trưởng nhanh hơn tốc độ tăng dân số.
 • Không phải là những con người, những quốc gia nghèo, trình độ văn hoá thấp mới tin theo Chúa Jêsus mà phần lớn Cơ đốc nhân thuộc những quốc gia văn minh, giàu có, trình độ khoa học kỷ thuật cao hàng đầu thế giới như: Hoa Kỳ, Brazin, Mexico, Thuỵ Điển, Na Uy... Nếu Chúa Jêsus không phục sinh, không đem đến sự biến đổi thì làm sao có hàng tỉ con người trên thế giới xưng mình là người cơ đốc; họ sẵn sàng tận hiến, trả giá, hy sinh để đặt lòng tin nơi Chúa Jêsus như vậy. 
 • Thật chúng ta có thể bày tỏ như lời của bài Thánh ca 111 rằng: “Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giê-xu sống hiện rày! Đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thơ thái. Ngài sống, Ngài sống, để ban ơn cứu ta đấy. Nếu hỏi chứng cứ Chúa sống đâu nào? Rằng Chúa sống trong lòng này.

 

 

Kính thưa anh chị em yêu dấu trong Chúa, 

Qua sự bày tỏ về các chứng cớ xác thực về sự sống lại của Chúa Jêsus giúp chúng ta có thêm niềm tin mãnh liệt hơn vào sự cứu chuộc và sự sống phục sinh của Chúa dành cho chúng ta là những người thuộc về Ngài để chúng ta có sự trông cậy sống.

 

 • 2 CÔ-RINH-TÔ 4:14-18 chép: 1”4 vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Jêsus, và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. 15 Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. 16 Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. 17 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, 18 bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.”

 

 • Là Cơ đốc nhân, chúng ta hãnh diện vì Cứu Chúa của chúng ta là Đấng sống. Chúng ta hân hoan kỷ niệm sự phục sinh vinh quang của Chúa Jêsus, là Cứu Chúa Phục sinh. Chỉ duy nhất Chúa Jêsus là Đấng Phục Sinh mà không có bất kỳ lãnh đạo tôn giáo nào, giáo chủ nào, quyền thế nào, thế lực nào trên thế giới có được điều đó vì trong họ không có nguồn của sự sống. Họ đều chết và không hề sống lại nên không thể ban sự sống lại cho bất kỳ ai.

 

 • Vì vậy, chúng ta cần phải sống xứng đáng với Chúa của chúng ta là Đấng sống với lòng tin cậy, hy vọng, vững an nơi Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

 

 • 2 CÔ-RINH-TÔ 5:15 chép: “lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.”

 

Cầu xin Đức Chúa Trời tuôn đổ sức sống mới của Chúa Jêsus phục sinh đầy dẫy trong lòng anh chị em để chúng ta luôn mạnh mẽ, tin cậy, hy vọng; không nản lòng trong mọi cảnh ngộ để tiếp tục sống vinh hiển Danh Chúa và rao báo Phúc âm của Chúa cho đến ngày Chúa Jêsus Christ tái lâm. Amen!


Muốn thật hết lòng!

Mục sư HVLNha  (Quản nhiệm Hội Thánh Bết-lê-hem)

Kỷ niệm Chúa Jesus Phục Sinh 2020 - CN.12.04.2020

 

 


Nguồn: ww.hovulynha.com

Các tin khác