Bài Trắc Nghiệm Kinh Thánh Giáng Sinh

Anh chị em thử trí nhớ và hiểu biết của mình xoay quanh chủ đề Chúa Jesus giáng sinh qua bài trắc nghiệm này nhé. Nhớ đọc lưu ý trước khi làm!

* Lưu ý: Không được sử dụng bất cứ nguồn tài liệu và thiết bị điện tử nào để dò tìm (tra cứu) câu trả lời (kể cả Kinh Thánh). Trả lời trắc nghiệm bằng cách chọn 01 câu trả lời chính xác nhất.


1. Chúa Jêsus sinh ra tại đâu?
a. Giê-ru-sa-lem
b. Bết-lê-hem
c. Na-xa-rét
d. Ca-bê-na-um

2. Thiên sứ nào báo tin cho Ma-ri biết việc nàng sẽ thọ thai bởi Đức Thánh Linh và sinh một con trai mà đặt tên là JÊSUS?
a. Mi-chên
b. Mi-ca-ên
c. Gáp-ri-ên

3. Tiên tri nào có lời tiên báo về Chúa Jêsus sinh ra và được xưng là Chúa bình an?
a. Giê-rê-mi
b. Đa-ni-ên
c. Ê-sai
d. Mi-chê

4. Tiên tri nào tiên báo về địa danh – nơi Chúa Jêsus được sanh ra?
a. Giê-rê-mi
b. Đa-ni-ên
c. Ê-sai
d. Mi-chê

5. Các nhà thông thái (bác sĩ) bên đông-phương đến thờ lạy Chúa Jêsus vào thời điểm nào?
a. Ngay trong đêm giáng sinh
b. 3 ngày sau
c. Khoảng hơn 1 tháng sau
d. Khoảng hơn 3 tháng sau

6. Các mục đồng đến nơi Chúa Jêsus sanh ra vào thời điểm nào?
a. Ngay trong đêm giáng sinh
b. 3 ngày sau
c. Khoảng 1 tháng sau
d. Khoảng 3 tháng sau

7. Tiên tri nào tiên báo về sự kiện vua Hê-rốt sai giết hàng loạt con trẻ từ hai tuổi sấp xuống trong giai đoạn Chúa Jêsus gíang sinh?
a. Ê-sai
b. Giê-rê-mi
c. Mi-chê
d. Ô-sê

8. Sách Phúc âm nào ký thuật lại câu chuyện Chúa Jêsus giáng sinh?
a. Ma-thi-ơ & Mác
b. Lu-ca & Giăng
c. Ma-thi-ơ & Lu-ca
d. Lu-ca & Mác

9. Ê-li-sa-bét mang thai Giăng Báp-tít trước khi Ma-ri mang thai Chúa Jêsus bao lâu?
a. 1 tháng
b. 3 tháng
c. 6 tháng
d. 7 tháng

10. Chúa Jêsus sinh ra dưới thời trị vì của đế quốc nào?
a. Đế quốc Ba Tư
b. Đế quốc Hy Lạp
d. Đế quốc Ba-by-lôn
d. Đế quốc La-mã

11. Chúa Jêsus sinh ra mang quốc tịch nào?
a. Pa-lét-tin
b. Do Thái
c. Y-sơ-ra-ên
d. Rô-ma

12. Tiên tri nào tiên báo Chúa Jêsus sinh ra được đặt tên là Em-ma-nu-ên?
a. Ê-sai
b. Giê-rê-mi
c. Mi-chê
d. Ô-sê

13. Danh hiệu của Chúa Jêsus giáng sinh là “Em-ma-nu-ên” trong Tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là gì?
a. Đấng chịu xức dầu
b. Đấng Cứu Thế
c. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta
d. Đấng cất tội lỗi thế gian đi

14. Danh hiệu “Đấng Mê-si” hay “Mê-si-a” trong Tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là gì?
a. Đấng chịu xức dầu
b. Đấng Cứu Thế
c. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta
d. Đấng cất tội lỗi thế gian đi

15. Gia phổ từ Áp-ra-ham đến Chúa Jêsus được ký thuật trong Kinh Thánh là trải qua bao nhiêu đời (kể cả Áp-ra-ham và Chúa Jêsus)?
a. 14 đời
b. 28 đời
c. 40 đời
d. 41 đời
e. 42 đời

16. Chúa Jêsus giáng sinh đã thực hiện chương trình cứu chuộc ai?
a. Người Y-sơ-ra-ên
b. Người Pha-ri-si
c. Cả thế giới
d. Dân mình

17. Vào thời Chúa Jêsus giáng sinh, ai làm vua cai trị vùng đất của người Do Thái?
a. Sê sa Au-gút-tơ
b. Hê-rốt đại đế
c. Pha-ra-ôn
d. Phi-lát

18. Nơi Chúa Jêsus sinh ra thuộc vùng nào tại xứ Pa-lét-tin?
a. Ga-li-lê
b. Sa-ma-ri
c. Giu-đê
d. Bê-rê

19. Theo luật Môi-se thì Ma-ri sau khi sanh Chúa Jêsus phải giữ bao nhiêu ngày tinh sạch?
a. 30 ngày
b. 33 ngày
c. 40 ngày
d. 80 ngày

20. Khi đối diện với hiểm họa Hê-rốt tìm và giết Chúa Jêsus sau khi giáng sinh, gia đình Chúa Jêsus lánh trốn sang nước nào?
a. Ai-cập
b. Ba-by-lôn
c. Pa-lét-tin
d. Không đi đâu cả

21. Tiên tri nào tiên báo Chúa Jêsus sẽ chịu thai bởi một nữ đồng trinh?
a. Giê-rê-mi
b. Ê-sai
c. Mi-chê
d. Ê-xê-chi-ên

22. Tên gọi “JÊSUS” được đặt lần đầu tiên khi nào?
a. Thời các tiên tri
b. Trước khi chịu cưu mang
c. Sau khi vừa sanh
d. Vào ngày làm phép cắt bì

23. Chúa Jêsus được làm phép cắt bì vào ngày nào?
a. Sau khi vừa sanh
b. Ngày thứ 3 sau khi sanh
c. Ngày thứ 8 sau khi sanh
d. Ngày thứ 30 sau khi sanh

24. Có bao nhiêu người phụ nữ được nhắc đến trong gia phả của Chúa Jêsus (theo sách Phúc âm Ma-thi-ơ - chương 1)?
a. 2 người
b. 3 người
c. 4 người
d. 5 người
e. 6 người

25. Chúa Jêsus lớn lên ở đâu hay người ta gọi Ngài là người thành nào?
a. Bết-lê-hem
b. Giê-ru-sa-lem
c. Na-xa-rét
d. Ca-bê-na-um

26. Có tất cả mấy đoạn Kinh Thánh trong 4 sách Phúc âm đã ký thuật các sự kiện liên quan đến câu chuyện Chúa Jêsus giáng sinh?
a. 3 đoạn
b. 4 đoạn
c. 5 đoạn
d. 6 đoạn

27. Lời tiên tri đầu tiên về Chúa Jêsus sẽ giáng sinh được trước giả nào ký thuật lại?
a. Môi-se
b. Sa-mu-ên
c. Ê-sai
d. Mi-chê

28. Sắp xếp các sự kiện liên quan về Chúa Jêsus giáng sinh theo đúng thứ tự thời gian từ 1 đến 10? (câu này 3 điểm)
- a……….. Thiên sứ báo tin cho Giô-sép về việc Ma-ri mang thai Chúa Jêsus
- b……….. Ma-ri sanh Chúa Jêsus, lấy khăn bọc con mình và đặt nằm trong máng cỏ
- c……….. Giô-sép đưa Ma-ri và Chúa Jêsus về Na-xa-rét
- d……….. Thiên sứ báo tin cho Ma-ri về việc sẽ mang thai Chúa Jêsus
- e….……. Các thầy bác sĩ ở đông-phương đến thờ lạy Chúa Jêsus
- f……..…. Giô-sép đưa Ma-ri và Chúa Jêsus lánh sang nước Ê-díp-tô
- g….……. Các mục đồng đến tôn thờ Chúa
- h……….. Ma-ri viếng thăm Ê-li-sa-bét
- i…………Hê-rốt sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở Bết-lê-hem…
- j………... Ê-li-sa-bét sanh Giăng Báp-tít

 

Biên soạn: MS Nha

Sau khi làm xong, bạn có thể kiểm tra lại đáp án ở file (pdf) đính kèm bên dưới.
(Nếu bạn cần giải đáp thêm, vui lòng liên hệ qua email: hovulynha@gmail.com, tôi sẽ giải đáp giúp bạn)


Nguồn: hovulynha.com

Các tin khác