Tóm Tắt Năm Giáo lý Sự Cứu Rỗi (Thuyết tiền định - Jonh Calvin)

 

Giáo Lý về Tiền Định trong Sự Cứu Rỗi (Predestination, Foreordination, Predetermination)

“Tiền định” theo nguyên ngữ Hy Lạp là “proorizō” , được tạo thành bởi hai từ: “pró” có nghĩa là “trước” (before)và “hοrízō” có nghĩa là “định” (determine). Như vậy, “tiền định” là sự định trước, có người gọi là thiên định (predestination, foreordination, predetermination), có nghĩa là Đức Chúa Trời định trước một việc nào đó trước khi nó xảy ra. 

Luận điểm về tiền định do Augustino (354-430) khởi xướng, về sau được tu chỉnh hoàn thiện hơn bởi John Calvin (1509-1564) là nhà cải chánh người Pháp nên ngày nay được gọi là Học Thuyết của Calvin (Calvinism). Năm Giáo lý về Sự Cứu Rỗi không do chính Calvin viết ra nhưng do các học trò ông viết ra dựa trên luận điểm của Calvin để giải quyết sự chống đối của những người theo quan điểm Arminius.

 

Năm Giáo lý về Sự Cứu Rỗi (gọi tắt là T.U.L.I.P) được tóm tắt như sau: 

 

 

1. Sự hư hoại hoàn toàn (Total Depravity)

Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, con người bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Con người ở trong tội lỗi và cứ thế lan truyền từ thế hệ nầy sang thế hệ kế tiếp. Con người đã bị tội lỗi làm cho hư hoại hoàn toàn. Họ không thể tự mình tìm đến với Đức Chúa Trời và cũng không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời bởi bất cứ nổ lực nào của mình. Hơn nữa, vì bản chất tội lỗi mà tự con người cũng không hề có ý muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài. Hậu quả là tâm linh, thể xác và sự sống của con người đều bị chìm đắm trong tình trạng vô vọng, ngăn cách vơi Đức Chúa Trời. (Sáng-thế-ký 3:8-10, 12-13; 16-18; 19, 22-23; 2:16-17)

 

-  Rô-ma 3:10-12 chép: “10như có chép rằng: Chẳng có một người công-bình nào hết, dẫu một người cũng không. 11Chẳng có một người nào hiểu-biết, Chẳng có một người nào tìm-kiếm Đức Chúa Trời. 12Chúng nó đều sai-lạc cả, thảy cùng nhau ra vô-ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.”

 

-  Rô-ma 3:23: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời”.

 

 

 

2. Sự chọn lựa vô điều kiện (Unconditional Election)

Đức Chúa Trời chọn lựa trước một số người theo lòng thương xót của Ngài để họ nhận sự cứu rỗi căn cứ vào ý chỉ tuyệt đối và lòng thương xót của Ngài. Ngài đã chọn những người nầy từ trước khi sáng tạo ra trời đất. Vì sự chọn lựa nầy không căn cứ trên những việc làm hoặc công đức của con người, nên được gọi là sự chọn lựa vô điều kiện. 

 

-  Ê-phê-sô 1:4-5 chép: “4trước khi sáng-thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5bởi sự thương-yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus-Christ, theo ý tốt của Ngài, 6để khen-ngợi sự vinh-hiển của ân-điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng-không trong Con yêu-dấu của Ngài!”

 

-  Ê-phê-sô 2:8-10 chép: “8Vả, ấy là nhờ ân-điển, bởi đức-tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”

 

 

 

3. Sự chuộc tội có giới hạn (Limited Atonement)

Chúa Jesus đã đến chỉ để chịu chết đền tội thay cho và cứu chuộc những người thuộc về Ngài (dân Ngài) mà thôi thay vì chịu chết cho toàn thể nhân loại.  Sự cứu chuộc chỉ dành cho những người mà Đức Chúa Trời đã chọn.

 

-  Ma-thi-ơ 1:21 chép: “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.”

 

-  Giăng 10:11,15b chép: “Ta là người chăn hiền-lành; người chăn hiền-lành vì chiên mình phó sự sống mình; 15… ta vì chiên ta phó sự sống mình.”

 

-  Giăng 10:26 chép: “Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta.”

 

-  Ê-phê-sô 5:25b chép: “như Đấng Christ đã yêu Hội-thánh, phó chính mình vì Hội-thánh”

 

 

 

4. Ân Điển không thể chống lại được (Irresistible Grace)

Điều nầy có nghĩa là khi Tin Lành cứu rỗi đến với một người, vào đúng thời điểm đã được định trước, Đức Chúa Trời sẽ tác động trên tấm lòng họ, soi sáng tâm trí của họ để họ mở lòng ra đón nhận Ân Điển của Chúa. Người đó không thể nào cưỡng lại được hay chống lại Ân điển ấy được mà chỉ có thể đón nhận mà thôi. Sở dĩ Đức Chúa Trời phải hành động như vậy là vì con người đang ở trong tội lỗi, bị mù lòng vì tội lỗi nên không thể tự nhận thấy được chân lý, và vì không thể nhận biết chân lý nên cũng không thể quyết định tiếp nhận. Vì vậy, người quyết định tiếp nhận Chúa Jêsus là người được Đức Chúa Trời chọn lựa trước.

 

-  Giăng 6:65 chép:“Ngài lại phán rằng: Chính vì cớ đó, mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu Cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được.”

 

-  Công Vụ 16:14 chép: “Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Ly-đi, quê ở thành Thi-a-ti-rơ, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính-sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặng chăm-chỉ nghe lời Phao-lô nói.”

 

-  1 Cô-rinh-tô 12:3 chép: “Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh-Linh của Đức Chúa Trời, mà nói rằng: Đức Chúa Jêsus đáng nguyền-rủa! Nếu không cảm Đức Thánh-Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa!”

 

-  Công vụ 13:48 chép: “Những người ngoại nghe lời đó thì vui-mừng, ngợi-khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời, đều tin theo.”

 

 

 

5. Sự giữ gìn các Thánh đồ (Preservation of the Saint)

Những người đã được Đức Chúa Trời lựa chọn trước, sẽ tiếp nhận Chúa Jesus để được cứu. Họ được gọi là các Thánh đồ. “Sự giữ gìn các Thánh Đồ” khẳng định rằng các Thánh Đồ đã được Đức Chúa Trời chọn trước để được vào Thiên Đàng nên gìn giữ họ trước mọi biến cố của cuộc đời. Thánh đồ sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin nơi Chúa Jesus, nhưng cứ bền đỗ trong đức tin cho đến cuối cùng. (Giăng 10:27-28; Giăng 13:1; Rô-ma 8:30; Hê-bơ-rơ 10:14)

 

-  Giăng 10:27-29 chép: “27Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. 28Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. 29Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.”

 

-  Giăng 13:1b chép: “Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế-gian, thì cứ yêu cho đến cuối-cùng.”

 

-  Rô-ma 8:28-30 chép: “28Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý-muốn Ngài đã định. 29Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình-bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; 30còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công-bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công-bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh-hiển.”

 

-  Hê-bơ-rơ 10: 14 chép: “Vì nhờ dâng chỉ một của tế-lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn-vẹn đời đời. “

 

(MS Hồ Vũ Ly Nha - biên soạn)


Nguồn: John Calvin

Các tin khác