Liên hệ

Mục sư HỒ VŨ LY NHA
Quản nhiệm Hội Thánh Bết-lê-hem
Thuộc Giáo Hội Tin Lành Trưởng Lão Liên Hiệp Việt Nam 

Hochiminh City, Vietnam

Email: hovulynha@gmail.com
Cell-phone & Viber: (+84) 0977 411 933
Blog: www.hovulynha.com 
Website: www.hoithanhbetlehem.org 

 

Gửi email liên hệ